Adatvédelmi tájékoztató

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján.

 

A PROFILMODELL Casting Stúdió tulajdonosai: Darvas Tímea Anna és Barócsi Diána, és üzemeltetője Darvas Tímea Anna egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelők) tevékenységük során fokozottan ügyelnek a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.profilmodell.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://profilmodell.hu/adatvedelmi-tajekoztatoKözös adatkezelők (továbbiakban Adatkezelők) adatai:

Darvas Tímea Anna egyéni vállalkozó (tulajdonos és üzemeltető)
Nyilvántartási szám: 50381195
Adószám: 67539091-1-43

Telefonszám: 06 30/350-2476

 

Barócsi Diána (tulajdonos)

Telefonszám: 06 30/350-2476

E-mail:    info (kukac) profilmodell (pont) hu;

profilmodell (kukac) gmail (pont) com;

profilcasting (kukac) gmail (pont) com;

profilbooker (kukac) gmail (pont) com

 

1. Adatbiztonsági intézkedések 

 

Az Adatkezelők kijelentik, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezelik, azokat védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

2. A profilmodell.hu weboldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, módja és időtartama

 

Az adatkezelés megnevezése: A honlapon jelentkezők és regisztráltak listája

Az adatkezelés célja: A jelentkezőkkel és regisztráltakkal kapcsolattartás telefonon, e-mailen keresztül, valamint kiajánlásuk filmipari statiszta munkára más casting cégeknek vagy filmgyártóknak.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))

Adatkezelés módja:

  • Kezelt adatok számítógépen belső, adminisztrációs felületen történő használatra (honlapon történő jelentkezéskor): kiskorú teljes neve, születési helye, születési ideje, neme, magassága, súlya, szemszíne, hajszíne, ruha mérete, portfoliója/tapasztalatai, törvényes képviselőjének teljes neve (szülő), e-mail címe, telefonszáma, lakhelye (irányítószám, település neve), gyermek fényképe

  • Kezelt adatok számítógépen publikus, mások számára is látható módon (honlapon kívülről érkező kereséskor):

   a) Szűrési paraméterek: gyermek neme, kora, szemszín, hajszín.

   b) Szűrésre eredmény találatok: gyermek fényképe, rendszer által véletlenszerűen generált azonosító szám, kora, neme.

  • Kezelt adatok papír alapon (modell-regisztrációs szerződésben): kiskorú neve, születési helye, születési ideje, neme, magassága, súlya, szemszíne, hajszíne, ruha mérete, portfoliója/tapasztalatai, adószáma, TAJ száma, személyi igazolvány száma, törvényes képviselőjének neve (szülő), e-mail címe, telefonszáma, lakhelye (irányítószám, település neve, utca, házszám)

A tényleges adatkezelés helye: PROFILMODELL Casting Stúdió

Az adatkezelés automatizáltsága: papír alapú, gépi.

Az adatok törlési határideje: A jelentkező/szerződő fél önkéntes törlési kérelme, melyet a PROFILMODELL Casting Stúdió bármely elérhetőségén (telefonszám/e-mail) kérhet az Adatkezelőktől.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az érintettek köre: a honlapon jelentkezők és szerződők.

 

 

3. A tájékoztatónkban lévő adatvédelmi szakkifejezések jelentései:

 

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, egyértelmű és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 • biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 • adattakarékosság: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 • külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes honlapok üzemeltetéséhez vagy a honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatások honlapjaihoz, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

  - Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások

  - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

4. A PROFILMODELL Casting Stúdió személyes adatok kezelésére vonatkozó elvei

 

Személyes adatok kezelése:

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 • Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 • Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 • A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

  • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek (pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ész-szerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék);

  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 • Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

Személyes adatok továbbítása:

 • A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 • Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

Személyes adatok gyűjtése:

 • Csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

Személyes adatok védelme:

 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az Adatkezelők felelősek a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására.

 

5. Az adatkezelés jogszerűsége

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

6. A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

 

 • A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 • Az Adatkezelők – figyelembe véve az elérhető technológiát – ész-szerű erőfeszítéseket tesznek, hogy ilyen esetekben ellenőrizzék, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 

7. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával.

 

8. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

 

Az adatkezelés időtartamán belül az érintettet (adatszolgáltatót) megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,

 • az adatok helyesbítéséhez való jog,

 • az adatok törléséhez való jog,

 • az adatok zárolásához való jog,

 • a tiltakozás joga.

 

 • Az Adatkezelők megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsák, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelőktől telefonon, e-mailben vagy postai úton. (ld: Az Adatkezelők adatai) Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az általuk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

  Az Adatkezelők az érintett információ kérésének teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást.

  E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelők költségtérítést állapíthatnak meg. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  a) ész-szerű összegű díjat számíthat fel, vagy

  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőket terheli.

  Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 • Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 • Az Adatkezelők a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzik, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelők vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 • Az Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálják, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelők az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelőknek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelők az érintett adatát nem törölhetik, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

9. Közösségi oldalakat érintő adatkezelés

 

Vonatkozik a PROFILMODELL Casting Stúdió által üzemeltetett Facebook oldalra, valamint a Gyerekek a médiában/gyerek casting nevű Facebook csoportra

 

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon és a csoportban regisztráltak neve, illetve a felhasználók nyilvános profilképe.

 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a weboldalt, valamint azon érintettek, akik beléptek a csoportba.

 • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon a tevékenységi körhöz tartozó munkák megosztása, ezáltal további regisztráció létesítésének lehetősége annak érdekében, hogy a megrendelő/gyártó nálunk találja meg azt a gyermeket, akivel dolgozni (filmet forgatni, fotózni) óhajt, valamint a weboldal egyes tartalmi elemeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

10. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 • Amennyiben az adatkezelő-szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelőkkel.

 • Adatkezelők a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes és különleges adatával (fotó) együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. A 2017 előtt megkötött modell-regisztrációs szerződések 2 évig hatályosak, utána érvényüket vesztik. Ezt követően az érintettek adatait az Adatkezelők törlik nyilvántartásukból, beleértve a honlapon elhelyezett modell adatlapot is. A 2018-tól megkötött modell-regisztrációs szerződések 1 illetve 2 évig hatályosak, a választott módozattól függően. Ezen szerződések lejárta után érvényüket vesztik, az Adatkezelők pedig törlik az érintettek adatait nyilvántartásukból, beleértve a honlapon elhelyezett modell adatlapot is. A 2021. október 12-től megkötött modell-regisztrációs szerződések határozatlan ideig érvényesek, az adatkezelésük addig hatályos, míg a szerződések érvényben vannak, vagyis, míg valamelyik fél fel nem mondja azt.

 • Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján, más szervek megkeresése esetén, az Adatkezelők kötelesek tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 • Az Adatkezelők ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

11. Az adatkezelés biztonsága

 

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az Adatkezelők vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelők megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottak végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az Adatkezelők az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettek, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 • Ha az Adatkezelők még nem értesítették az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

13. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

14. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 

15. ADATFELDOLGOZÓK

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Darvas Tímea Anna EV, a PROFILMODELL Casting Stúdió üzemeltetője és tulajdonosa

Az adatfeldolgozó székhelye: PROFILMODELL Casting Stúdió

Az adatfeldolgozó adószáma: 67539091-1-43

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-30/350-2476

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info (kukac )profilmodell.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat és információkat bizalmasan kezeli, és azokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.

 

Webfejlesztéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Dudás Gábor János E.V.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2613 Rád, Cseke dűlő 129/7

Az adatfeldolgozó adószáma: 59546078-1-33

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-20/398-9376

Az adatfeldolgozó e-mail címe: dudi@dudi.eu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a profilmodell.hu weboldal fejlesztésében, frissítésében és szerkesztésében. Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat és információkat bizalmasan kezeli, és azokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.

 

Tárhelyszolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Websupport Magyarország Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 700 2323

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@mhosting.hu

Az adatfeldolgozó weboldala: https://online.mhosting.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a profilmodell.hu weboldal webtárterületének és elektronikus levelezés szolgáltatásának technikai működésének megvalósításában, a weboldal és domain nevet elérhetővé teszi az interneten, valamint elektronikus levelezés szolgáltatást nyújt.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.16. A Google Analytics alkalmazása

 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

17. Adatkezelési tájékoztató módosításaAz Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák.

Az Adatkezelők vállalják a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kérik, hogy ügyfeleik is fogadják el az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

Érintett a honlapon történő jelentkezéssel, valamint az írásbeli modell-regisztrációs szerződés megkötésével elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a PROFILMODELL Casting Stúdió különös tekintettel vette figyelembe:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően) rendelkezéseit.

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

 

 

Budapest, 2018. május 25.

-----------------------------------------

 

1. számú módosítás:


Az Adatvédelmi tájékoztató módosult az eredetileg PROFILMODELL Gyerek Casting Stúdió név megváltoztatása miatt, valamint a felnőttek állományba vételének elkezdése miatt.
A cég új neve: 2018. szeptember 25-től PROFILMODELL Casting Stúdió.
Jelen Adatkezelési tájékoztató érvényes ezen 1. számú módosítással, mely 2018. szeptember 25-vel hatályba lépett!

 

Budapest, 2018. szeptember 25.